من وتجربه هایم

لطیفه ،جک،چیستان وخاطره و....

من وتجربه هایم

لطیفه ،جک،چیستان وخاطره و....

140چیستان +جواب

شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷ ق.ظ

.-آن چیست که چه پرباشدوچه خالی وزنش یکی است

2-یک زن وشوهرهفت پسردارندوهرپسریک خواهراین خانواده چندنفرند

3-آن چیست که دررادیو ودریامشترک وهردوآن رادارند

4-آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست

5-آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذاردومرغ نیست چهارپا داردوسگ نیست

6-چه پرنده ای است اگرنامش رابرعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود

7-آن چیست که باگریستن اسمان اشک آن روان می شود

8-بالای آن جای حساب است،پایین آن بازی تاب است

9-آن کدام گیاه است که اگرنصفش کنی نیم آن لنگ ونیم دیگرش غصه باشد

10-آن چیست به قدر یک گلابی ست.هم سرخ وسفیدوسبزوآبی ست.مه نیست ولی چوماه روشن.بی جان بود وستانداوجان.محفوظ همیشه درحبابی ست

11-آن چیست که پراشک بود دامن او.ازدورچه استخوان نماید تن او.می سوزدومی گویدواین شدفن او.خواهی که شودزده بزن گردن او

12-آن چیست می خوردخون سیاه می رود راه سفید

13-آن چیست اولم هست خانه ومسکن .دومم کشوری ورای ختن.همه ام هست جزوادویه.طبع شدگرم ازان وتنددهن

14-آن چیست من می روم واومی ماند

15-سه دکان تودرتواولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش

16-آن جیست درختی راکه ایزدآفریده.دوده شاخه بهرش برگزیده.که به هرشاخه ای سی برگ دارد.به هربرگش دودانه میوه دارد

17-آن چیست که همه خورده اندجزحضرت آدم

18-آن چیست که همه می بینندولی خدانمی بیند

19-آن چیست که همه دارندولی اکرم (ص) ندااشت

20-آن چیست که خداوند آن رابه زنان واگذارنکرد

21-آن کدام زمین است که ازاول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده

22-آن کدام یکی است که دونمی شود وکدام دوتااست که سه تانمی شود

23-چهارحرف است نام مطلوبی.که تمنای اهل عالم گشت.هست جهانی چنان عجیب.یکی اگرکم کنی بماندهشت

24-آن چیست که مالک ازداشتن ان بی نصیب ومستاجردارا است

25-آن چیست که با یک نجوا می توان شکست

26-آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیزمی شود

27-آن چیست که درهرقرن یک بارودرهردقیقه دوبارمی آیدولی درسال هیچ وقت نمی آید

28-آن چیست که برخی حیوانات دردهان وبعضی دردم دارند

29-آن کدام سه هست که هرگزچهارنمی شود

30-از قول من و تو قصه ها می گوید.آن چیست که بی زبان سخن می گوید.بی پرده ز کار این و آن می گوید. با آن که در او نیست نه دندان و نه لب.بی هدف ره می برد با قلب خون

31- چیست آن ، کز چشمه ای آید برون.می شود از سنگ سختی سر نگون.مدتی بر دشت خشکی چون برفت.بیرون و درون شهر جایی دارد

32- آن چیست که ارغوان قبایی دارد.مانند دم موش پایی دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر.صد پاره تنش ، ولی ز یک پایه نگون

33- آن چیست که روز می نماید شبگون.همچون دل عاشقان فرو ریزد خون.چون دست به او نهی زند اندازه فزون.اندر وسطش کشتی قیر اندوده

34- جامی است در او آب خوش و آسوده.بر جای نشسته و جهان پیموده.کشتی بانی در آن به رنگ دوده.خود جامه همی بافد و او باشد عریان

35-آن چیست که خودریسد و خود بافد جامه.پوست در پوست گرد یکدیگر

36- چیست آن گرد گنبد بی در.رخش از آب دیده گردد تر. هر که بگشاید این معما را.گاهی حلال و طیب .گاهی حرام مطلق

37- آن چیست گرد و کوچک ، آویز و معلق.گرد است و دراز و در ندارد

38-آن چیست که پا و سر ندارد.جز نام دو جانور ندارد اندر شکمش ستارگانند.اندام ظریف چون صنوبر دارد

39-آن چیست قبای زرد در بر دارد.تلخ است ولی طعمی چو شکر دارد زرد است و معطر آید به مشام.با هزاران سوار می گردد

40- چیست آن پادشاه هفت اقلیم.آمد و فوج شاه در پیچید ناگهان یک سوار زرد نقاب.چار پاست ، نه که گاو است

41- سخت است نه که سنگ.بیابان گرد است نه که مرد است . تخم ریز است نه که مرغ است.کلید آهنین قفلش گشاید

42- کدام است گنبدی که در ندارد.زهر بچه دو صد مادر بزاید،هزاران بچه دارد در شکم بیش.که ندارد به آشیانه قرار

43- چیست آن مرغ آتشین منقارو قنا عذاب النار ؟ شب و روز اندر آب می گوید.سرخ و سبز و سپید پوشیده

44- چیست آن لعبت پسندیده.با دو صد احترام خوابیده ؟ در میان دو کاسه چوبین.رخت سیه و سبز کلاهی دارد

45- آن چیست که در برگ پناهی دارد.من در عجبم کاین چه گناهی دارد؟ پوستش بکنند و سینه اش چاک کنند.گر آب تنی کنی، تنش آب شود

46- آن چیست که در سه و قت کمیاب شود.گر سرد شود ، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه کند تا میرد.از خمی هر دو سر به هم دارد

47- این چه باشد که پشت خم دارد.صد منی را به پشت بر دارد ؟ وزن او نیست خود به صد مثقال.پرنیان پیکر و آهن دل و فولاد پر است

48-آن چه مرغیست تا اوج هوا رهسپاراست.کاندرین صحرا بدیدم یک عجایب جانور

49-یک معما از تو پرسم ای حکیم پر هنر.پای او مانند اره ، شیر سینه، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،کرکس پرو عقرب شکم.نیم پر شد پر تهی ، یعنی چه چیز

50- یک معما با تو دارم، ای حکیم با تمیز.مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است

51-بلبل این باغم واین باغ بستان من است.هر که حل کرد این معما پیرو استاد من است. استخوانم نقره و اندر شکم دارم طلا.که آتش در میان آب می گشت

52- عجایب صنعتی دیدم در این دشت.دو اسم زنده دارد از دو حیوان

53- عجایب لعبتی زرد است و بی جان.رعنا پسران شوخ و دلکش دارد

54- شیراز پری رخان مهوش دارد.بنگر که دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعی حروفی بردار.نه در دارد نه دیوار و حصاری

55- عجایب گنبد والا تباری.درونش هست لشکر بیشماری .بنازم قدرت پروردگاری.پریرویان به بستان تازه دیدم

56- عجایب صنعت نادیده دیدم.به یک محمل دو صد دردانه دیدم! چو دست بردم گل از باغش بچینم.همه چادر سفید سینه بلوری

57- از آن بالا میاد یک دسته حوری.چون به سن سی رسد بچه شود!

58- دختری چهارده ساله بالغ شود.پرش سیب و گلابی

59-دستمال آبی آبی .چشمه آبش را ببین شط فراتش را ببین

60- گنبد سرخ چمنی ،توش گل سرخ یمنی.لب تا لب آن میان زنجیر است

61- در خانه ما درخت انجیر است.آبش بخورم که گوئیا چون شیر است! خنجر بکشم میانه را پاره کنم.اهل حقه تمام سر بسته

62- حقه ای دیده ایم در بسته.صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت.داس ظفرم چو کشت دولت دروند

63-من خود کج و راستان زمن راست روند.از هر طرفی زمزمه زه شنوند! پشت از پی خدمت چه کنم خم که و مه.زنده نبود تا نکنی زاتش بریان

64- چیزی چه بود مرده به یک کنج نهاده.سرش تا نبری نگوید خبر ؟

65-چه چیز است ، مرغی است بی بال و پر.صد پاره تنش بود ولی به یک پای نگون

66- آن چیست که روز می نماید شبگون.همچون عاشق زچشم او ریزد خون؟ چون ناز کنی تنش ز اندازه فزون.به شباهت نظیر یکدگر است

67- آن چه باشد که زرد مثل زر است.معدنش در میان دشت و در است ؟ قیمت آن بسی گران نبود.پای او غرق در دل خاک است

68- آن چه باشد که سر بر افلاک است.گوشت شیرین و استخوان چاک است ؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه .اندر صف مردان خدا جا دارد

69- آن چیست که جا به کوه و صحرا دارد.سیصد سر و ده شکم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم.مشاطه زلف دلبران است

70- آن چیست که پیک عاشقان است.رقص چمن از نوای آن است ؟ خندیدن گل ز بوسه اوست.روز و شب گردد و قدم نزند

71- چیست گردنده یی که دم نزند.برف بارد و لیک دم نزند ؟ نعره او به سان شیر بود.اهل حقه ، تمام سر بسته

72- حقه ای دیده ایم در بسته.صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت.وز آتش سرخش تاج و افسر دارد

73- این چیست که تاج نقره بر سر دارد.بر گردنش از هر طرفی زنجیر است ؟ نا کرده گناه روی او چون قیر است.جفتند ولی زهم جدایند

74- یک جفت کبوترند ابلق.از کالبدشان برون نیایند پرواز کنند گرد عالم.برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است

75- اژدری دیدم که او چارشاخ اندر سراست.هر پسر را بیست و چار فرزند دیگر درخور است برسر. هردختری بنشسته باشد سی پسر.اندر کف مهوشان موزون گردد

76- آن چیست کز او حسن بت افزون گردد.چون آب بدو رسد همه خون گردد،سبز است تنش تا نرسد آب،بدوکهربا پیکر و آدم دم و فولاد سر است؟

77-آن چیست که برسینه خصمش گذرست.بار دوم که زاد جان آورد!

78- بار اول که زاد بی جان بود.در یک گلاب پاش دو رنگ گلاب چیست ؟

79- دارم سوال خواجه بفرما جواب چیست.آتش بدو رسیدن و بستن ، جواب چیست؟ سرمای زمهریر که یخ بست او نبست

80-از همه جا خبر داره نه دست داره نه پا داره.مکان و منزلش زیر زمینه!

81- اگر بر سر زند تاج مرصع.رو آتش می زاری ، یخش می بنده

82- کاسه چینی،آبش دو رنگه.درون او پر از بچه!

83- نه در داره نه دریچه.چار تا داداش تو یه قوطی

84- قوطی قوطی. سمر قوطی.سفید کنم لباس و رخت

85- یه میخ دارم دو سنگ تخت.فوری میره پای تو

86- بالا یک و پایین دو.هی قر بزن هی قل بزن

87- لبم به لبت،دستم به گردنت.دو روغن تو یه شیشه

88- اشیشه و مشیشه.آقا خوابیده دراز و باریک!

89- دالون دراز تنگ و باریک.چل عروس تو یه قوطی

90- چل قوطی چل بند قوطی.همه چادر سفید قوم کلونتر!

91- از اون بالا میاد یه گله دختر.گرده،نه گردکانه!

92- زرده،نه زعفرانه.اگه جات داری.یکیشو وردار!

93- دستمال انار ، پیش زن سالار.کسی رو ندارم بشمره!

94- سینی دارم پر گشواره.صداش نعره ی شیره

95- خودش دسته ی بیله

96- آن چیست که روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟

97- آن چیست که امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟

98- آن چیست که اگر از ارتفاع زیاد به زمین افتد نمی شکند اما اگر در دخمه ای افتد می شکند؟

99- آن کدام جانور است که صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه می رود؟

100- آن چیست که روز و شب دستش را به کمرش زده وایستاده؟

101- آن چیست که من یکی دارم تو دو تا داری شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟

102- آن چیست که در دنیاست، دنیا هم دراوست؟

103- آن چیست که تا اسمش را به زبان می رانی می شکند؟

104- آن چیست که هر چه آب در آن بریزند پر نمی شود؟

105- آن چیست که هر چه می دویم به آن نمی رسیم؟

106- آن کیست که برای همه ی مردم لباس می دوزد اما خودش لخت است؟

107- آن چیست که ما تصور می کنیم او را می خوریم اما در حقیقت او ما را می خورد؟

108- آن چیست که شیرین است و طعم ندارد، سنگین است و وزن ندارد؟

109- آن چیست که من می روم و او می ماند؟

110- آن چیست که بی علم و دانش ،همه چیز را همانگونه که هست آشکار می سازد؟

111- آن چیست که تا سرش را نبرند حرف نمی زند؟

112- آن چه کشوری است که در پیشانی ماست؟

113- آن چه کشوری است که در چشم ماست؟

114- آن چیست که هر چه آن را بیشتر بکشیم کوتاه تر می شود؟

115- آن چیست که هر چه آن را بیشتر بکشیم بلند تر می شود؟

116- آن چیست که اگر باشد (کور) است و اگر نباشد (کر) است؟

117- آن چیست که پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟

118- آن چیست که بسیارش کم است و آن چیست که کمش بسیار است؟

119- آن کدام یک است که دو نمی شود؟

120- آن کدام دو است که سه نمی شود؟

121- آن کدام سه است که چهار نمی شود؟

122- آن کدام چهار است که پنج نمی شود؟

123- آن کدام پنج است که شش نمی شود؟

124- آن کدام شش است که هفت نمی شود؟

125- آن کدام هفت است که هشت نمی شود؟

126- آن کدام هشت است که نه نمی شود؟

127-آن کدام نه است که ده نمی شود؟

128- آن کدام ده است که یازده نمی شود؟

129- اون چی چیه که روش نقرس ، زیرش طلا؟

130- اون چیه که مال توهست ، اما خودت کمتر ازهمه به کارش می بری؟

131- آن کدام درنده است که آدم سرش را می خورد؟

132- آن چیست که در میان (گربه) ، ماهی است؟

133- منظور از خروس بیوه چیست؟

134- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟

135- آن چیست که پر و خالیش یک وزن دارد؟

136- خداوند متعال چه می خورد ، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟

137- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟

138- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

139- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند،قرمز می شود؟

140- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود 


.


.
1-نوار 2-ده نفر 3-موج 4-دتدان 5-لاک پشت 6- غاز7-ناودان 8-ساعت پاندول دار 9-شلغم نیم آن لنگ است درمعنی 10-لامپ11-شمع 12-قلم نی 13-ادویه 14-ردپا 15-انار 16-سال ماه شب وروز 17-شیرمادر 18-خواب 19-سایه 20-رسالت پیغمبری 21-سطح رودخانه نیل 22-خدادونمی شود وشب وروز هم سه تانمی شود 23-بهشت 24-نقطه 25-راز 26-قیجی 27-حرف ق 28-نیش 29- مدرسه 30- کتاب 31-اشک چشم 32-چغندر 33-شاه توت یا توت سیاه 34- چشم 35-عنکبوت 36- پیاز 37- انگور 38-خربزه 39-لیمو شیرین 40-ماه و ستارگان و خورشید 41- لاکپشت 42-هندوانه 43- قلیان 44- پسته 45- بادمجان 46- برف و یخ 47- نعل اسب 48- هوا پیما 49- ملخ 50- ماه 51- شمع 52- سماور53- خر بزه 54-شراب 55- خشخاش 56- انار 57- کبوتر 58- ماه 59- آسمان و ستارگان 60- هندوانه 61- نارگیل 62- انار 63- کمان 64-شمع 65- نامه66- شاتوت 67- هویچ یا زردک 68- نخل 69- شیر به حروف ابجد 70- نسیم-باد 71-آسیاب 72- انار 73- سر قلیان 74- زمین و ماه 75- سال، فصل ، شبانه روز و 24 ساعت 76- حنا 77-تبرزین 78- تخم مرغ 79- تخم مرغ 80- باد 81- مار 82- تخم مرغ 83- انار 84- گردو 85- دست تاس( آسیاب دستی ) 86- شلوار 87- قلیان 88- تخم مرغ 89- شمشیر به همراه غلاف 90- قوطی کبریت 91- کبوتر های سفید 92- سکه ، اشرفی 93- آتش در منقل 94- آسمان و ستارگان 95-تفنگ 96- کفش 97- مرگ 98- تخمه 99- انسان در دوران زندگی 100- آفتابه 101- نقطه 102- چشم 103- سکوت 104- آبکش 105- سایه خود ما 106- سوزن 107- غصه 108- خواب 109- جای پا 110- آینه 111- نامه درون پاکت 112- چین 113- کره 114- سیگار 115- خط 116- حرف واو 117- نقطه 118- دوست و دشمن 119- خدا 120- شب و روز 121- ماه های فصل و اضلاع مثلث 122- چهار فصل 123- پنجه دست و پا 124- شش دانگ هر چیز 125- هفت طبقه آسمان و ایام هفته 126- هشت پا 127- اعداد یک رقمی 128-انگشتان دست و دهگان 129- تخم مرغ 130- اسم 131- شیر 132- گرمابه 133- خروس بدون حرف واو است که خرس می شود134- چینی می شکند ، اما ژاپنی نمی شکند. 135- نوار کاست و ویدئو 136- خداوند متعال غم بندگانش را می خورد ،عیب آنان را می پوشد و قدرتش بی انتهاست 137- بیست تا 138- دوچرخه 139- حنا 140- شقایق

۹۴/۰۵/۰۳ موافقین ۱ مخالفین ۰

نظرات  (۱)

یااااااااعلی:|||||

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی